Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pbpbialobrzegi.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Kozak, adres poczty elektronicznej biblioteka@bialobrzegipowiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 613 24 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biblioteki składa się z dwóch kondygnacji. Posiada jedno wejście - z bramy, od ul. Krakowskiej, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku mieści się przedsionek (tzn. "wiatrołap"), wypożyczalnia i magazyn książek, na piętrze - czytelnia, czytelnia internetowa, magazyn książek i czasopism oraz pokój dyrektora.

W budynku nie ma windy, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych.

Brak jest też pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach nie posiada miejsca parkingowego dla postoju osób niepełnosprawnych.

Na teren biblioteki można wejść z psem asystującym.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza online.

INFORMACJE DODATKOWE

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo).

ZAŁĄCZNIKI:

fb

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny