Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 Opublikowano: sobota, 14 November 2015

 

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach (dalej zwana Biblioteką) obejmuje swoim działaniem teren powiatu białobrzeskiego.

§ 2

Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne. Mogą z nich korzystać osoby powyżej 15. roku życia zameldowane na stałe lub uczące się na terenie Białobrzegów i powiatu białobrzeskiego. Pozostałe osoby spoza terenu powiatu zobowiązane są do opłacenia kaucji.

Wysokość kaucji określa Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej są udostępniane w następujący sposób:

- wypożyczane na zewnątrz,

- na miejscu, w czytelni,

- za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

§ 4

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą zapisania się i podpisania przez czytelnika zobowiązania, potwierdzając tym samym znajomość Regulaminu. Czytelnik podpisując zobowiązanie zezwala na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celach statutowych Biblioteki - egzekwowanie zwrotów materiałów bibliotecznych i do celów statystycznych.

§ 5

Biblioteka udostępnia zbiory w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora PBP, z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany. W dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna

 

II. Zasady udostępniania zbiorów wypożyczalni.

§ 6

Prawo do korzystania ze zbiorów wypożyczalni nabywa się z chwilą zapisania się do Biblioteki na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a w przypadku studentów i uczniów dodatkowo aktualnej legitymacji studenckiej i podpisania zobowiązania.

§ 7

Osoby niepełnoletnie zapisują osobiście rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie legitymacji szkolnej i dowodu osobistego.

§ 8

Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub nauki oraz numeru telefonu.

§ 9

Ze zbiorów wypożyczalni czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca (konto STANDARD), zaś studenci 7 woluminów na okres 1 miesiąca (konto WYDŁUŻONE) z możliwością jednorazowej prolongaty na kolejny miesiąc.

Biblioteka może skrócić ustalony w Regulaminie termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane publikacje.

§ 10

Możliwe jest jednorazowe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Prolongata zwrotu książek nie będzie uwzględniona w przypadku złożenia zamówienia na nie przez innego czytelnika.

 

III. Odpowiedzialność czytelnika za udostępnione zbiory biblioteczne.

§ 11

Czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone materiały biblioteczne w obowiązującym terminie. Użytkownik przetrzymujący materiały biblioteczne ponad termin otrzymuje 2 upomnienia telefoniczne. Jeśli nadal uchyla się od zwrotu książek, Biblioteka wysyła upomnienie listem poleconym. Nierozliczenie się czytelnika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

§ 12

Koszty upomnienia ponosi czytelnik. Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 13

Biblioteka pobiera kary pieniężne za każdy dzień przetrzymania książki niezależnie od tego czy czytelnik otrzymał upomnienie. Wysokość kar jest określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 14

Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone materiały biblioteczne, chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem. Bezwzględnie zabrania się podkreślania tekstu i nanoszenia uwag na marginesach.

§ 15

Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być opisane przez bibliotekarza na karcie książki.

§ 16

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu bibliotecznego czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną według następujących zasad:

- należy odkupić identyczny egzemplarz lub dostarczyć książkę wskazaną przez Bibliotekę,

- zapłacić kwotę odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę.

Za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza, nie mniejszą niż 50,00 zł.

W przypadku najcenniejszych pozycji dopuszcza się możliwość pobierania trzykrotnej wartości dokumentu,

- w przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik powinien odkupić całość dzieła,

- w przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie z odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie świadectwa wystawionego przez uprawnione do tego organa,

- jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody, zostanie zawieszony w prawach czytelnika i będzie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. 

UWAGA !!! Zwrócony egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki, a poniesione przez czytelnika koszty z tytułu naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

§ 17

Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

IV. Zasady udostępniania zbiorów czytelni.

§ 18

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany zapisany do Biblioteki.

§ 19

Korzystający z czytelni zobowiązany jest:

- wierzchnie okrycia oraz torby i teczki pozostawić w miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza,

- okazać legitymację biblioteczną lub ważny dokument tożsamości.

§ 20

W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.

§ 21

W czytelni można korzystać również z materiałów znajdujących się w wypożyczalni.

§ 22

Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za udostępnione zbiory.

 

V. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 23

Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 24

Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie w wypożyczalni.

Sprowadzone pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu. Czas udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca.

§ 25

Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzanych dzieł oraz koszty korespondencji związanej z wypożyczeniem.

 

VI. Korzystanie ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych.

§ 26

Ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych mogą korzystać wszyscy zapisani do Biblioteki.

§ 27

Zbiory audiowizualne i multimedialne wypożycza się na okres 7 dni.

 

VII. Korzystanie z czytelni multimedialnej.

§ 28

Czytelnia Multimedialna jest dostępna dla wszystkich czytelników Biblioteki.

§ 29

Korzystanie w celach edukacyjnych ze stanowisk komputerowych Czytelni Multimedialnej jest bezpłatne.

§ 30

Oprogramowanie dostępne w Czytelni Multimedialnej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Zabrania się kopiowania, bądź używania do innych celów niż określone w niniejszym Regulaminie.

§ 31

Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.

§ 32

Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymaganiami BHP i jego przeznaczeniem.

§ 33

Użytkownik ma prawo do:

- przeszukiwania księgozbioru Biblioteki,

- korzystania z zasobów Internetu,

- pracy w programie Libre Office,

- korzystania z wydawnictw multimedialnych znajdujących się w Bibliotece.

§ 34

Korzystający z komputerów powinni:

- posiadać podstawową znajomość obsługi komputera,

- okazać legitymację biblioteczną lub ważny dokument tożsamości dyżurującemu bibliotekarzowi,

- zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów.

§ 35

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze może zostać wydłużona.

§ 36

Zabrania się:

- zapisywania informacji i zakładania własnych katalogów na dysku,

- korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych oraz komunikatorów internetowych,

- podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,

-wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych (np. pornografia, treści rasistowskie, faszystowskie itp.),

- podejmowania jakichkolwiek czynności łamiących prawa autorskie, w szczególności pobierania muzyki, filmów, gier i programów,

-korzystania z komputerów w celach zarobkowych.

§ 37

Istnieje możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu drukarki.

§ 38

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Bibliotece należy zachować ciszę. Nie wolno prowadzić rozmów przez telefon komórkowy, wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

§ 39

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

§ 40

Nie stosowanie się do w/w punktów Regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

VIII. Przepisy końcowe.

§ 41

Wysokość pobieranych kar pieniężnych i opłat za odbitki kserograficzne i wydruki jest ustalana przez dyrektora PBP i podawana do wiadomości czytelników w formie zarządzeń dyrektora.

§ 42

Czytelnik otrzymuje w wypożyczalni pokwitowanie za kwoty wpłacane z tytułu kar i opłat.

§ 43

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora PBP w Białobrzegach.

§ 44

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2017 roku.

 

fb

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny